Sponsored Link

เมื่อปี พ.ศ. 2070 พระเกษเกล้าโปรดให้ยกบ้านหัวเวียงให้เป็นวัดโลกโมฬี เมื่อพระเกษเกล้าสวรรคต วัดโลกโมฬีจึงถูกปล่อยร้างมาหลายปี จนมาเมื่อปี พ.ศ. 2544 คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการพัฒนาบูรณะวัด ในวันที่ 9 ตุลาคม 2544 กรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้มีพระสงฆ์อยู่จำพรรษาที่วัดได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย จากนั้นมาวัดโลกโมฬีจึงกลายมาเป็นศูนย์กลางการศึกษาศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน มีการจัดกิจกรรมตามเทศกาลต่างๆมากมาย

ชื่อ : วัดโลกโมฬี
ที่อยู่ : 229 ถนนมณีนพรัตน์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง เชียงใหม่
จุดสนใจ : ซุ้มประตูหน้าวัดมีลวดลายสวยงาม มีวิหารที่เป็นรูปแบบล้านนาสร้างด้วยไม่สัก
เบอร์โทร : 053-404039

จุดสนใจ

DSCN8699-2
วิหารวัดโลกโมฬี

เป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ สะดุดตาคนผ่านไปมา มีศิลปะแบบล้านนา สร้างด้วยไม้สัก มีความงดงามและปราณีตและตรงหน้าบันรูปจั่วประดับด้วยกระจกสี หลากสีสัน ทำให้มีความสวยงามอย่างยิ่ง ตามหลักฐานระบุว่าสร้างขึ้นพร้อมกับเจดีย์ เมื่อ พ.ศ. 2071 เป็นวิหารที่สร้างขึ้นภายหลังได้มีการบูรณะและยกฐานะจากวัดร้างเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา


DSCN8702
เจดีย์วัดโลกโมฬี

Sponsored Link

เป็นเจดีย์ที่สร้างปลาย พุทธศตวรรษที่ 21 ได้มีการพัฒนารูปแบบได้เพิ่มความสูงของเจดีย์คือ ส่วนฐาน ได้แก่ชุดฐานปัทม์ ลูกแก้ว อกไก่ เพิ่มเป็น ๒ ชุดอย่างชัดเจน ส่วนกลาง ยังคงเป็นเรือนธาตุในผ้าสี่เหลี่ยมยกเก็จ ส่วนยอด เหนือเรือนธาตุ มีการพัฒนาความสูงโดยเพิ่มจำนวนของชั้นลดรูปฐานปัทม์ลูกแก้ว อกไก่ ยกเก็จซ้อนกันสามฐาน รับทรงระฆังและบัลลังก์สิบสองเหลี่ยม เป็นลักษณะร่วมของเจดีย์ทรงระฆัง มีความสวยงามในแบบศิลปะล้านนา


DSCN8707
พระประธาน

เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ประดิษฐานอยู่ภายในวิหาร งดงามมาก พระพุทธรูปมีนามว่า “พระพุทธสันติจิรบรมโลกนาถ”ซุ้มประตูวัดโลกโมฬี

อยู่ตรงด้านหน้าของวิหาร ศิลปะแบบซุ้มประตูล้านนา มีความสวยงาม

DSCN8700-2
มณฑปพระนางจิรประภามหาเทวี

ภายในประดิษฐานพระรูปของพระนางจิระประภา มหาเทวี ซึ่งพระองค์ได้ทรงอุปถัมภ์วัดโลกโมฬีครั้งเสวยราชย์ครองเมืองเชียงใหม่ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ สักการะรำลึกถึงคุณความดีของพระองค์

Sponsored Link