Sponsored Link

ชื่อ : วัดเชียงมั่น
ที่อยู่ : เลขที่ 171 บ้านเชียงมั่น ถนนราชภาคินัย ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
จุดสนใจ : มีพระเสตังคมณี(พระแก้วขาว)และพระศิลาซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางปราบช้างนาฬาคีรี ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารและได้รับการประกาศเป็นโบราณสถานสำหรับชาติ
เวลาเปิด-ปิด : 09:00-17:00 น.

Sponsored Link