Sponsored Link

pp23

คุณจะได้เห็นภาพสวยๆ ของเมืองเชียงใหม่ในอดีตที่หาดูได้ยากแล้วในปัจจุบัน ภาพในอดีตทำให้เราได้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงในเมืองเชียงใหม่หลายๆอย่าง อย่างเช่น การใช้ชีวิต ที่อยู่อาศัย การทำมาหากิน การแต่งกาย เป็นต้น

pp22พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนา ทรงประกอบพิธีการเปิดหมาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 24 มกราคม 2508

pp12ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข

pp13สะพานนวรัฐ “ขัวเหล็ก” ในปี พ.ศ.2507

pp14สภาพการจราจรในถนนวิชยานนท์หน้าตลาดวโรรส เมื่อพ.ศ. 2495 ถ่ายจากชั้น 3 อาคารตลาดต้นลำไย

pp15สถานนีรถไฟเชียงใหม่ ภาพถ่ายทางอากาศ

pp16สงกรานต์เชียงใหม่เชิงสะพานนวรัฐตะวันตก ในปี พ.ศ.2451

Sponsored Link

pp17ริมฝั่งแม่น้ำปิง เมื่อพ.ศ.2493

pp18สะพานข้ามน้ำปิงแห่งแรก หรือที่ชาวเชียงใหม่แรกกันว่า “ขัวกุลา” สร้างด้วยไม้สัก ราวปี พ.ศ.2433

pp19เบื้องหลังการประกวดนางงาม ในงานฤดูหนาวเชียงใหม่

pp20บ่อน้ำมันฝาง : แท่นขุดเจอะน้ำมัน เมื่อปี พ.ศ.2494

pp21การออกฝึกภาคปฎิบัติลูกเสือจราจรครั้งแรก ณ สี่แยกอุปคุล ถนนท่าแพ พ.ศ.2497

pp24พายเรือบนถนนที่ป่าแพ่ง ช่วงที่น้ำท่วมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ.2495

pp25ขบวนเกวียนรุ่นสุดท้ายบนถนนช้างม่อยในเมืองเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ.2510

Sponsored Link