Sponsored Link

จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดสถานที่ให้ประชาชนน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัย ที่บริเวณศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ และที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ตั้งแต่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

โดยในส่วนของศาลากลางจังหวัดนั้นได้จัดเตรียมสถานที่บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ไว้ในการดังกล่าว ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จะนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและประชาชนร่วมลงนามถวายอาลัยในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. จึงขอเรียญเชิญท่านและข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมลงนามถวายอาลัย ตามกาลเวลาและสถานที่ข้างต้น การแต่งกายข้าราชการแต่งการเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุหข์ ส่วนบุคคลทั่วไปแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์

Sponsored Link

news-141059

ขอบคุณที่มา http://www.cm108.com/
เรียบเรียงโดย YUDYMOVEE

Sponsored Link