Sponsored Link

ชื่อ : พิพิธภัณฑ์ชาวเขา
ที่อยู่ : อยู่ในบริเวณสวนล้านนา ร.9 ถนนโชตนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
จุดสนใจ : เป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะทางขนาดกะทัดรัดที่จัดแสดงความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์วิทยา โดยได้จัดเก็บรวบรวมวัตถุ หลักฐานทางด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ประเพณีที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละกลุ่มชนบนที่สูง 10 กลุ่มชน คือ กะเหรี่ยง แม้ว เย้า ลีซอ อีก้อ ลัวะ ถิ่น ขมุ และมลาบรีหรือเผ่าผีตองเหลือง
เวลาเปิด-ปิด :  วันจันทร์ – วันศุกร์ 09.00 – 16.00
เบอร์โทร : 0 5321 0872, 0 5322 1933


ขอขอบคุณที่มาข้อมูล :การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Sponsored Link